Registered AGSF Members ListSr.No. Registration ID Name of Member Gender Contact[Self] Contact[Parent] Institute
1 201501004 Bhise Supriya A F 9960524152 9965487485 AITRC
2 201501017 More Rajani F 9856215452 9963124578 AITRC
3 201501005 Chavan Akshay R M 9965215241 9785859645 AITRC
4 201501012 Joshi Suyog S M 9878585845 8574859654 AITRC
5 201501018 Nikam Trupti S F 7758458557 9965478545 AITRC
6 201501023 Sapate Pratidnya Pandurang F 7755900450 9665213250 AITRC
7 201501024 Shitole Suraj Sambhaji M 9856201020 7785458565 AITRC
8 201501013 Kadam Shubhangi S F 7747458585 9858784585 AITRC
9 201501007 Dhende Pooja F 8785621201 6585958585 AITRC
10 201501020 Purohit Zamka S F 9970455451 9974585865 AITRC
11 201501022 Sapakal Rakesh Ramchandra M 8754541474 9658596521 AITRC
12 201501010 Hande Suresh M 8855254512 9965256854 AITRC
13 201501025 Varude Rutuja Uttam F 9858624533 5415253020 AITRC
14 201501015 Korsegaonkar Dipak M 9423273108 8578458523 AITRC
15 201501016 Mane Mahesh M 9766984939 7058993406 AITRC
16 201501021 Salunkhe Vishal M 9970929388 9739757797 AITRC
17 201501019 Patil Digvijay M 8605962055 9857847858 AITRC
18 201501014 Kavatekar Sourabh M 8785859858 9858585895 AITRC
19 201501009 Ghodake Shital F 9858784588 9858574858 AITRC
20 201501011 Jadhav Priyanka F 8898785501 7755900774 AITRC
21 201501003 Babar Pavan M M 7755825454 9695858596 AITRC
22 201501006 Chavan Bhagyashri F 9878585857 8588547478 AITRC
23 201501008 Gavane Kishori M F 9878989895 7878585855 AITRC
24 201501002 Baad Akash B M 9878982121 8748585784 AITRC
25 201501001 Autade Kuldip M 9750336612 9096002713 AITRC
Loknete Hon. Hanmantrao Patil Charitable Trust's
Adarsh Group of Institutions, Vita